Denne personvernerklæringen handler om hvordan Spraytanhuset AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

KONTAKTINFORMASJON
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på info@spraytanhuset.no , eller kontakte oss på telefon 915 22 703

1. Behandlingsansvarlig
Spraytanhuset er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å flytte, slette eller bestille timeavtaler.

Vi vil bruke opplysningene om deg til følgende formål:

– Bruk av e-postadresser, telefonnummer og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.

– Kartlegge hvilke tjenester som er aktuelle for deg.

– For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene.

Informasjon innhentes for at Spraytanhuset skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Spraytanhuset sine nettsider og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

3. Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
– Du kan motta nyhetsbrev fra oss, da mottar du en e-post fra Spraytanhuset om aktuelle tjenester.

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.

– Hvis du retter en henvendelse til Spraytanhuset via nettsidene, for eksempel bestiller en time, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse.

– På Spraytanhuset sine nettsider kan du kontakte oss ved å oppgi navn, e-post og telefonnummer. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen eller henvendelsen din.

– Når du besøker Spraytanhuset nettsider registreres din IP-adresse. Spraytanhuset knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord som er benyttet, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

– Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data.

Disse dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Hvis du ikke ønsker at Spraytanhuset skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Personopplysninger om mindreårige
Spraytanhuset behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Spraytanhuset (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet

6. Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Spraytanhuset som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Spraytanhuset, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Spraytanhuset har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer kampanjer til våre kundelister, såkalt «routing».

Distribusjonspartnerne er:

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet. Spraytanhuset har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring.

7. Direkte markedsføring
Det er frivillig å motta nyhetsbrev eller SMS fra Spraytanhuset AS. Nyhetsbrev og SMS inneholder aktuell informasjon om våre salonger, spraytan eller kampanjer på våre produkter og tjenester. Du kan når som helst avslutte mottagelse av nyhetsbrev og/eller SMS via en link.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
Spraytanhuset har inngått avtale med følgende databehandlere:

Alle Spraytanhuset sine nettsider er p.t. plassert på servere i Norge. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.

Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Spraytanhuset har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Vi samler inn opplysninger som er nødvendig for å kunne ivareta din helse og sikkerhet.

Opplysningene blir oppbevart i minimum 10 år. Deretter deponert (jf. Arkivloven og pasientjournalloven) eller til kundeforholdet mellom deg og Spraytanhuset er avsluttet.

Det er kun ansatte i Spraytanhuset som har tilgang til opplysningene. En «anonymisert utgave» kan bli benyttet i vår interne opplæring.

Du har også rettighet til innsyn, retting og sletting av opplysningene. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling.

Retting til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er avgjørende for at behandlingsansvarlig oppfyller den rettslige forpliktelsen som er nødvendig for allmennhetens interesse knyttet til folkehelse og for arkivformål i allmennhetens interesse. Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger (pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14).

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at behandling av personopplysningene er i strid med reglene i personopplysningsloven.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Spraytanhuset rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når ber om å ikke motta dette fra oss lenger.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Spraytanhuset kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Spraytanhuset er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. Endringer i erklæringen
Spraytanhuset forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Spraytanhuset.

Sist oppdatert: 23.04.2020.

 

SPRAYTANHUSET MEDLEMSVILKÅR

Registrering og medlemskap

For å kunne opprette en konto hos oss må du ha fylt 18 år eller ha godkjenning fra en foresatt. Medlemsskapet er personlig og kan ikke overføres til noen andre, og du kan bare ha ett (1) medlemsskap hos Spraytanhuset. Du er selv ansvarlig for at opplysningene dine er oppdaterte og korrekte. Skulle det vise seg at du har oppgitt feil opplysninger ved registreringen kan det medføre at kontoen din blir slettet. Vær forsiktig med innloggsinformasjonen din, og oppbevar den på en sikker måte. Som medlem er du selv ansvarlig for innloggsinformasjonen din. Du anses å være ansvarlig for alle bestillinger som skjer via kontoen din. Ved å godkjenne disse medlemsvilkårene forplikter du deg også til å ikke misbruke nettsiden eller medlemsskapet ved for eksempel spam eller virus. Spraytanhuset  har rett til å granske medlemskontoen din dersom mistanke om misbruk av vilkårene foreligger. Medlemmer som ikke oppfyller vilkårene kan uten forvarsel få medlemsskapet sitt avsluttet.

Fordeler for deg som er medlem

Medlemmer får gjennom tjenestene som tilbys av spraytanhuset.no og nettbutikk.spraytanhuset.no mulighet til å delta på ulike kampanje, få rabatter og enda bedre tilbud.

Som medlem kan du også få et personlig tilpasset innhold på siden og relevante produktanbefalinger, spesifikke fordeler og tilbud som baseres på din bruk av hjemmesiden og dine kjøp. Utvalget kan baseres på kjøp- og returhistorikk.

Vi kommuniserer vanligvis via e-post og andre digitale kanaler, som for eksempel annonsering på vår egen og eksterne nettsider (f.eks. Facebook), men av og til kommuniserer vi også via SMS og brev. Du kan når som helst oppdatere dine kontaktopplysninger eller endre innstillinger for hvilken kommunikasjon du vil ha fra oss. Husk at vi ikke kan hjelpe til med begrensninger eller endringer når det gjelder sosiale nettverk. I de tilfellene må du selv endre innstillingene på din respektive konto.

Rabatter og kampanjer

Spraytanhuset kan gi rabatt som du f.eks. får i gave av oss når du har bursdag, men kan også forekomme i enkelte av våre kampanjer. Dette kan for eksempel være i form av rabattkode som du oppgir i kassen. De fungerer som rabatt på våre produkter eller tjenester, og er ikke gyldige på fraktavgifter eller andre administrative kostnader.  Gyldigheten på rabatter kan variere.

Avslutt medlemskapet

Medlemsskapet ditt gjelder inntil videre, og du kan når som helst avslutte det ved å kontakte vår kundeservice. Hvis du velger å avslutte medlemsskapet vil eventuelle rabattkoder fjernes. Medlemsskapet ditt vil kunne avsluttes automatisk dersom du har brutt medlemsvilkårene eller misbrukt medlemsskapet ditt på andre måter.

Endringer av medlemsvilkår

Spraytanhuset forbeholder seg rett til å når som helst endre disse medlemsvilkårene. Alle endringer i medlemsvilkårene vil publisert på nettsiden. Spraytanhuset anbefaler at du holder deg oppdatert på nettsiden jevnlig for å se om det skjer eventuelle endringer i medlemsvilkårene.

Håndtering av personopplysninger

For å gi deg en god opplevelse på spraytanhuset.no og nettbutikk.spraytanhuset.no, ønsker vi å personalifisere siden ut i fra hvordan du interagerer med oss og hva vi tror at du liker. For at vi blant annet håndtere skal behandle medlemsskapet ditt vil vi også måtte behandle personopplysningene dine.

Kontakt og spørsmål

Har du noen spørsmål om medlemskap er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice.